تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
 
 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری
تاریخ انتشار : 20-11-1395

نظریه کارشناس رسمی دادگستری

 

نظریه کارشناس رسمی دادگستری

 

ریاست محترم شعبه اول دادگاه شهرستان....
با سلام
احتراما عطف به اخطاریه شماره پرونده ..... موضوع دعوای بین آقای ..... و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ..... در موعد مقرر در محضر آن دادگاه محترم حاضر و پس از مطالعه پرونده مذکور و بررسی اسناد و مدارک طرفین برای اجرای خواست آن دادگاه محترم به اتفاق اصحاب محترم دعوی به محل مورد نزاع عزیمت و پس از استماع دلایل و صحبت های  طرفین و تطبیق اسناد و مدارک با محدوده مورد دعوی و معاینه علمی – فنی از ملک مورد نزاع ، گزارش کارشناسی به شرح زیر تنظیم و تقدیم می گردد:
الف) موقعیت و مشخصات محدوده مورد اختلاف :
ملک مورد دعوی به مساحت ..... متر مربع از اراضی ..... را در بر میگیرد که بر اساس اسناد موجود با حدود اربعه شمالا و شرقا به فرودگاه ،جنوبا جاده آسفالته و غربا به مناطق مسکونی منتهی می شود.
ب)بررسی مدارک طرفین :
ب-1)مدارک خواهان:
1-برگ تشخیص به شماره مسلسل ..... و شماره .....
2- آگهی اعلام ملی .....
3- سند ثبتی پلاک..... شماره ثبت..... بخش ..... مورخ ..... به نام سازمان جنگل ها و مراتع کشوربه نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن ها اراضی مورد دعوی ملی اعلام شده است.
4- صورت جلسه کار گروه فنی ممیزی  اراضی و امور زمین شماره ..... در خصوص رای قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی اراضی اختلافی به دلایل عدم ارائه اسناد قویه مثبته مبنی بر مالکیت ، عدم استنباط کافی و متقن اعضاء در هنگام کارشناسی و عدم وجود سابقه ثبتی بنا به اعلام اداره ثبت اسناد و املاک رای قاضی کمیسیون ماده واحده را تایید نکرده است.
ب-2) مدارک خوانده :
1)یک برگ مبایعه نامه فی مابین ..... بعنوان خریدار و ...... بعنوان فروشنده به تاریخ..... مبنی بر خرید و فروش یک قطعه زمین مزروعی به میزان .....
2-.........اداره ثبت منطقه 7فارس و بنادر و جزایر خلیج فارس مبنی بر ارائه گزارش جریان ثبتی پلاک ..... روستای ..... در رابطه با استعلام ......
3) نامه جنگلداری ..... به دفتر حفاظت امور منابع آب استان ..... مبنی بر زراعی و مستثنیات بودن ..... متر مربع زمین مورد اختلاف .
4) استشهادنامه محلی به تایید اهالی و شورای اسلامی روستای .....
5) گواهی حصر وراثت .....
6) رای کمیسیون ماده واحده ..... به کلاسه..... مبنی بر زراعی بودن  ..... متر مربع اراضی اختلافی آقای ..... با اداره منابع طبیعی.....
7) یک برگ سند مالکیت به شماره ..... به شماره ثبت..... در دفتر ..... بخش...... به تاریخ .....  به نام ..... به شماره شناسنامه..... شامل یک باب خانه در روستای..... قطعه..... بخش..... به مساحت..... متر مربع
8) یک برگ سند مالکیت به شماره ...... به شماره ثبت..... در دفتر.... بخش ..... بتاریخ ...... به نام .......فرزند.... به شماره..... شامل یک باب خانه در روستای.... قطعه..... بخش..... به مساحت ..... متر مربع.
9) ) یک برگ سند مالکیت به شماره ...... به شماره ثبت..... در دفتر..... بخش ..... بتاریخ...... به نام ....... فرزند...... به شماره ..... شامل یک باب خانه در روستای..... قطعه.... بخش..... به مساحت ..... متر مربع.

10) یک برگ سند مالکیت به شماره ...... به شماره ثبت..... در دفتر..... بخش ...... بتاریخ...... به نام ....... فرزند..... به شماره..... شامل یک باب خانه در روستای..... قطعه...... بخش..... به مساحت ..... متر مربع.
11) یک برگ سند مالکیت به شماره ...... به شماره ثبت..... در دفتر..... بخش ..... بتاریخ...... به نام ....... فرزند.... به شماره..... شامل یک باب خانه در روستای.... قطعه..... بخش..... به مساحت ..... متر مربع.
12) یک برگ سند مالکیت به شماره ...... به شماره ثبت...... در دفتر..... بخش ..... بتاریخ...... به نام ....... فرزند...... به شماره..... شامل یک باب خانه در روستای..... قطعه...... بخش..... به مساحت ..... متر مربع.
13) پروانه حفر چاه و نصب موتور پمپ بتاریخ .....  که در حال حاضر فعال (زمان بازدید ) و بهره برداری می گردد.
ج) اقدامات:
- با حضور طرفین دعوی از محل بازدید و نظرات طرفین استماع گردید و سپس به وسیله دستگاه Gpsمحدوده  مورد اختلاف برداشت و نقشه آن ترسیم گردید. این نقشه برداشتی بعد از ترسیم با مدارک ابرازی خواهان و خوانده تطبیق داده شد.
- نقشه توپوگرافی ..... چاپ .....  با مقیاس ......برگ.... و سری .... ( که بوسیله سازمان جغرافیایی ارتش با اداره نقشه برداری ایالات متحده از روی عکس های هوایی 1334 به طریقه فتوگرامتری تهیه شده بود) با تکنیک Geo Tie Points زمین مرجع شد.
سیستم تصویر این نقشه .......... و مبنای مسطحاتی آن اروپایی ومبنای ارتفاعات آب های خلیج فارس در شبه جزیره ... ..می باشد.
با تهیه یک نقشه خطی از محدوده مورد نزاع و جانمایی آن بر روی این نقشه توپوگرافی ، نتایج نشان داد که عرصه مورد دعوی در محدوده اراضی زراعی (زرد رنگ) قرار دارد .
-    جانمایی عرصه بر روی تصاویر ماهواره ای : بررسی موقعیت ملک مورد دعوی از بیستم مارس 2005 میلادی تا بیست و سوم ژانویه 2013 قابل بررسی می باشد که نتایج این بررسی به شرح ذیر است :
در بیستم مارس 2005 میلادی در داخل ملک مورد دعوی در حدود ده واحد مسکونی مشاهده می شود، بخشی از عرصه دارای پایه های گونه های باغی از جمله نخل می باشد که هنوز به ارتفاع کافی قابل رویت در تصویر نرسیده است اما محل کاشت نخل و مرکبات مشخص می باشد . اثر کشت در بخش شرقی عرصه ملاحظه می شود . به طور کلی در این تاریخ درکل عرصه دخالت های احیایی انسانی کاملا مشهود می باشد(تصاویر ماهواره ای)
-    در تصویر ماهواره ای 22 نوامبر2010 در تمام قسمت های عرصه از جمله محل نخل و مرکبات فعلی دارای اثرات شخم می باشد (بجز مناطق مسکونی).
محل دکل های برق که از مجاور این عرصه میگذرد در این سال کاملا مشخص است. نخلستان مجاور این ملک که در کنار فنس (سیم خاردار) قراردارد کاملا مشخص است . بطور کلی فعالیت های احیایی توام با ساخت و ساز مسکونی در سال 2016 میلادی دراینجا محرز می باشد.
-    در آخرین تصویر موجود در زمان کتابت گزارش بیست و سوم ژانویه 2013میلادی بخش اندکی از غرب عرصه دارای پایه های مرکبات و نخل بوده و بخش اعظم آن تبدیل به ساخت و ساز و منازل مسکونی شده است و در قسمت مرکزی و جنوبی عرصه تک پایه های بلند نخل مشاهده می گردد اما قسمت شرقی عرصه تحت شخم درآمده است
-    مشاهدات میدانی نشان میدهد که بخشی از عرصه تبدیل به منازل مسکونی شده که با ملاحظه تصویر ماهواره ای حداقل دارای 10 سال قدمت ساخت می باشد . شیب عمومی عرصه ملایم ، کیفیت خاک از نظر بافت و پارامترهای موثر مناسب عملیاتی باغی و زراعی می باشد و عوامل محدود کننده ملاحظه نمی گردد. بنابراین عرصه خصوصیات یک عرصه زراعی و باغی را از نظر ادفیکی دارا می باشد . در حال حاضر بخشی از عرصه تحت کشت ، بخشی نخل و مرکبات و قسمت اعظم آن منازل مسکونی و بخش شرقی آن در برخی قسمت ها فاقد کشت و دارای تک پایه های Ziziphus Spina-christi می باشد.
بخشی از عرصه که در حال حاضر تحت کشت نبوده و در سال 1334 زراعی بوده است .
د) نتیجه گیری:
بطور کلی با توجه به موارد تشریح شده در گزارش از جمله  تحت کشت بودن کل عرصه ..... متر مربعی در سال 1334 ( با استناد به عکس های هوایی)، وجود اثرات کشت و زرع در سال 1352 با جانمایی عرصه بر روی نقشه توپوگرافی ( نقشه موجود در گزارش ) ، وجود اثرات فعالیت های احیایی و رزاعی در سال های قبل با استناد به عکس هوایی ، کیفیت مناسب خاک از نظر عوامل محدود کننده و بافت خاک ، داشتن شرایط فیزیونومی  و ادفیکی مناسب عرصه از نظر فعالیت زراعی ، وجود پایه های نخل و مرکبات و نیز یک حلقه چاه آب فعال ، مطابقت داشتن اسناد و مدارک ارایه شده از سوی خوانده با طبیعت و اسناد و مدارک موجود دال بر زراعی بودن عرصه مورد دعوی ، کل عرصه به مساحت ....متر مربع به عنوان اراضی زراعی از سال.... اعلام میگردد.
قبلا از حسن نظر آن  دادگاه محترم و صالح در انتخاب این جانب به عنوان کارشناس پرونده و اولین پرونده کارشناسی در آن دادگاه محترم تشکر و قدردانی می گردد.

منبع: بایگانی وکیل حیدری

http://www.heidarilawfirm.com/

 

 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد