تلگرام موسسه حقوقی و داوری حیدری
اینستاگرام موسسه حقوقی حیدری
اسکودا
خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عالی کشور
 
 
آیین نامه هیات های ورزشی استان ها
تاریخ انتشار : 18-08-1395

آیین نامه هیات های ورزشی استان ها

ماده 1

تعریف : هیات ورزشی تشکیلاتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب احاد مردم به امر ورزش و کشف استعداد ها و بالا بردن سطح مهارت های ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف فدراسیون و سازمان تربیت بدنی ایجاد می گردد .

این هیات نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان بوده که فعالیت های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجراء و نظارت می نماید .

ماده 2

وظایف هیات به شرح زیر می باشد :

1-2- تعمیم و گسترش رشته ورزشی در سطح استان از طریق بکار گیری مربیان و کشف و جذب و پرورش استعداد ها

2-2- برگزاری کلاس های آموزشی – توجیهی تکمیلی در رده های مختلف سنی با اخذ مجوز از فدراسیون و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی استان .

3-2- برگزاری مسابقات استانی در رده های مختلف سنی با توجه به ضوابط و رعایت تقویم فدراسیون و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان .
4-2- انتخاب ، معرفی و پیش بینی لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تیمهای ورزشی استان به مسابقات .

5-2- اجرای مقررات و آیین نامه های ابلاغ شده از طرف فدراسیون در سطح استان و نظارت بر نحوه فعالیت های هیات های شهرستان ها و بخش های مستقل تابعه .

6-2- اعزام داوران و مربیان استان به کلاس های ارتقا ء درجه آموزشی و توجیهی با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان .

7-2- کوشش در بهره گیری از خدمات داوطلبانه مردم جهت پیشبرد رشته ورزشی مربوطه و ترغیب و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات .

8-2- ایجاد ارتباط و هماهنگی با موءسسات دولتی و غیر دولتی که در رشته ورزشی مربوطه در سطح استان فعالیت دارند .

9-2- تهیه و تنظیم برنامه ورزشی سالیانه با توجه به تقویم ورزشی فدراسیون با همکاری هیات های شهرستان ها و بخش های مستقل تابعه و با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان ها .

10-2- تشکیل کمیته های مرد نیاز بر اساس ضوابط فدراسیون .

11-2- کمک مالی ، فنی – پشتیبانی و تجهیزاتی به هیات های شهرستان ها و بخش های تابعه با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان .

12-2- تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها در سطح استان به فدراسیون مربوطه و اداره کل تربیت بدنی استان .

ماده 3

ارکان هیات :

- مجمع

  - هیات رئیسه

- رئیس هیات

ماده 4

مجمع :

مجمع هر هیات ورزشی در استان مرکب از افراد زیر است :

1-2- رئیس فدراسیون بعنوان رئیس مجمع .

2-2- مدیر کل تربیت بدنی استان بعنوان نایب رئیس مجمع .

3-2- رئیس هیات

4-2- یک نفر داور از میان داوران فعال آن رشته .

5-2- یک نفر مربی از میان مربیان فعال آن رشته .

6-2- سه نفر از بهترین ورزشکاران ان رشته ، در صورتیکه در آن رشته خواهران فعالیت داشته باشند ، یک نفر از آنها از میان خواهران باشد .

7-4- دو نفر نماینده از باشگاه های استان .

8-4- رئیس انجمن آموزشگاه های استان در آن رشته بعنوان نماینده آموزش و پرورش استان .

9-2- پنج نفر از روءسای هیات های شهرستان ها به انتخاب روءسای هیات های شهرستان های استان ، استان هایی که فاقد پنج شهرستان فعال هستند ، تعداد نفرات به 3 کاهش پیدا می کند . در استان هایی که فاقد سه شهرستان فعال هستند ، تعداد نفرات کسری تا 3 نفر از میان واحد های تربیت بدنی غیر شهرستان فعال به انتخاب مدیر کل استان برگزیده می شوند .

10-2- رئیس انجمن ورزشی بانوان در رشته مربوطه .

تبصره 1- : تعداد اعضای مجمع عمومی هیات در استان ها حداقل 15 و حداکثر 17 نفر می باشد .

تبصره 2- چگونگی انتخاب اعضای ردیف های 4 تا 7 این ماده بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت 3 ماه تهیه و پس از تصویب رئیس سازمان تربیت بدنی ابلاغ می گردد .

تبصره 3 – محل استقرار دبیر خانه در محل هیات مربوطه می باشد و دبیر هیات بعنوان دبیر مجمع بدون حق رای در جلسات انجام وظیفه می نماید .

ماده 5

مجمع حداقل سالی 1 بار به دعوت رئیس هیات به طور عادی تشکیل می شود و با دو سوم اعضاء رسمیت می یا بد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک آرا ء اعضای حاضر معتبر می باشد .

تبصره : در صورتیکه مجمع عادی در جلسه اول به حد نصاب دو سوم اعضاء نرسد ، فراخوان جلسه دوم صورت پذیرفته و در این حالت ، جلسه با اعضای حاضر رسمیت می یابد .

ماده 6

جلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده با درخواست رئیس مجمع و موافقت مدیر کل تربیت بدنی استان و یا به درخواست حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد .

تبصره 1 : در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان نیاز به تشکیل جلسه فوقالعاده مجمع را تشخیص بدهد ، مراتب را جهت اقدام به رئیس مجمع اعلام خواهد نمود .

تبصره 2 : تصمیمات مجمع فوق العاده با نصف بعلاوه یک آراء اعضای مجمع معتبر می باشد و حضور حداقل دو سوم اعضاء برای رسمیت جلسه ضرورت دارد .

ماده 7

وظایف مجمع :

1-7- برسی و تایید عملکرد یکساله هیات .

2-7- تصویب بودجه سالانه .

3-7- تصویب برنامه های سالیانه ورزشی و آموزشی در چهار چوب برنامه های سالیانه فدراسیون .

4-7- انتخاب رئیس هیات و اعلام جهت صدور حکم به رئیس فدراسیون .

5-7- تایید دو نفر عضو هیئت رئیسه که از سوی رئیس هیئت پیشنهاد می گردد .

تبصره 1 – انتخاب رئیس هیات از میان نامزد هایی خواهد بود که فرم مخصوص را از اداره کل تربیت بدنی دریافت و پس از تکمیل تا 15 روز قبل از انتخابات به اداره کل تربیت بدنی تسلیم نموده باشند .

تبصره 2 – اداره کل تربیت بدنی موظف است 30 روز قبل از زمان انتخابات مراتب را از طریق روزنامه های محلی و نیز آگهی نصب شده در اداره کل تربیت بدنی به اطلاع عموم برساند .

تبصره 3 – شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس هیات به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 3 ماه تهیه و پس از تصویب رئیس سازمان تربیت بدنی ابلاغ می گردد .

ماده 8

هیات رئیسه :

هیات رئیسه مرکب از اعضای زیر می باشد  :

- رئیس هیات

- دبیر

- خزانه دار

- دو نفر به پیشنهاد رئیس هیات و تصویب اکثریت اعضای مجمع

ماده 9

وظایف هیات رئیسه :

1-9- تهیه گزارش عملکرد یکساله هیئت و ارائه آن به مجمع .

2-9- پیشنهاد بودجه سالانه و برنامه تقویم ورزشی به مجمع بر اساس منابع مالی قابل تامین .

3-9- نظارت بر اجرای مقررات و برنامه های ورزشی در رشته مربوطه در سطح استان .

4-9- تایید مسئولین کمیته های مختلف در هیئت که از طرف رئیس هیئت پیشنهاد می شوند .

تبصره : اعضای کمیته های مختلف از سوی مسئول کمیته پیشنهاد و با تایید و حکم رئیس هیئت منصوب می گردند .

5-9- تشکیل کمیته های متناظر در فدراسیون مرتبط در استان مربوطه در صورت نیاز .

6-9- تایید روءسای هیات های شهرستان های تابعه استان بنا به پیشنهاد رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان مربوطه .

ماده 10

رئیس هیات :

بالا ترین مقام اجرایی رشته ورزشی مربوطه در استان می باشد که از بین افراد علاقه مند به ورزش و آگاه به امور مدیریت و برای مدت 4 سال از طرف مجمع انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است .

تبصره 1 : قبول استعفاء و برکناری رئیس هیات توسط رئیس مجمع و پس از جلب موافقت مدیر کل تربیت بدنی استان و یا به تشخیص حداقل نصف اعضای مجمع و موافقت رئیس مجمع انجام می پذیرد .

تبصره 2 : در صورتیکه مدیر کل تربیت بدنی استان خواستار برکناری رئیس هیات گردد ، رئیس مجمع موظف است با استفاده از اعتبارات تبصره فوق ، مراتب را مورد بررسی قرار داده و اقدام لازم را بعمل آورد .

تبصره 3 : رئیس فدراسیون پس از برکناری و با استعفاء رئیس هیات ، به پیشنهاد مدیر کل تربیت بدنی استان شخصی را بعنوان سرپرست تعیین و ظرف مدت 3 ماه مجمع عمومی نسبت به انتخاب رئیس جدید هیات با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود .

تبصره 4 : قبول استعفاء و برکناری اعضای هیات رئیسه با پیشنهاد رئیس هیات و پس از تایید رئیس مجمع انجام می پذیرد .

تبصره 5 : در صورت غیبت غیر موجه بیش از یک ماه رئیس هیات ، مدیر کل تربیت بدنی پیشنهاد عزل او را به رئیس مجمع ارائه می نماید .

تبصره 6 : در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر بین مدیر کل تربیت بدنی استان و رئیس فدراسیون در خصوص مفاد این ماده و تبصره های ذیل آن ، معاون ورزشی و امور فدراسیون هابعنوان حکم ، حکم می نماید .

ماده 11

وظایف رئیس هیات :


1-11- نظارت بر انجام فعالیت های ورزشی مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه .

2-11- انتخاب دبیر و خزانه دار .

3-11- انجام اقدامات لازم برای تدوین برنامه ، تنظیم تقویم سالیانه هیات و تهیه بودجه مورد نیاز .

4-11- امضاء احکام مسئولین و اعضای کمیته های مختلف در هیات و روءسای هیات های شهرستان ها .

5-11- امضا ء اسناد اداری و مالی و اوراق بهادار بر اساس اختیارات حاصله از آیین نامه ها و دستور العملها .

6-11- حسن اداره هیات و نظارت برای عملکرد کمیته های مختلف در هیات و مسابقات ورزشی و برنامه های آموزشی و ورزشی در سطح استان .

7-11- پیشنهاد دو نفر عضو هیات رئیسه به مجمع .

8-11- اعلام جهت صدور احکام اعضای هیئت رئیسه به مدیر کل تربیت بدنی استان پس از طی مراحل قانونی .

9-11- تشکیل جلسات هیات رئیسه .

تبصره 1 – انتخاب خزانه دار پس از تایید مدیر کل تربیت بدنی استان خواهد بود .

تبصره 2 – در غیاب رئیس هیات ، دبیر هیات عهده دار انجام امور جاری خواهد بود .

تبصره 3- کلیه مکاتبات عادی اداری ( غیر تعهد آور ) با امضای رئیس هیئت و در غیاب وی ، دبیر هیات انجام می پذیرد .

ماده 12

وظایف دبیر :

1-12- اجرای تصمیمات رئیس هیات .

2-12- انجام کلیه امور اجرایی هیات .

3-12- تهیه و تنظیم نامه ها و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امور مکاتبات و بایگانی مورد نیاز هیات .

4-12- تهیه و تنظیم تقویم ورزشی با کمک کمیته های مرتبط و بر مبنای تقویم ورزشی فدراسیون و ارائه آن به هیات رئیسه .

5-12- ابلاغ مصوبات هیات رئیسه به مراجع مختلف .

6-12- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگ نمودن امور و هدایت و حمایت لازم .

7-12- دبیر جلسات مجمع ( بدون حق رای ) دبیر جلسات هیات رئیسه .

8-12- انجام وظایف رئیس هیات در غیاب ایشان .

ماده 13

رئیس و اعضای هیات رئیسه در انجام وظایف محوله مسئولیت داشته و بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند .

ماده 14

در آمدها و هزینه های هیات استان عبارتند از :

الف – درآمدها :

1- کمک های مالی دولت

2- درآمد حاصله از برگزاری مسابقات .

3- درآمد حاصله از برگزاری کلاس های آموزشی .

4- در آمد حاصله از انجام امور مسابقات ورزشی .

5- درآمد حاصله از اجاره اماکن ورزشی .

6- کمک های سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی .

7- درآمد حاصله از محل حق اعتراض مسابقات .

8- درآمد حاصله از فعالیت های بازرگانی ، تجارتی و خدماتی .

9- سایر درآمد های مرتبط با فعالیت های هیات با هماهنگی فدراسیون .

ب- هزینه ها :

1- هزینه اعزام و برگزاری مسابقات و جشنواره ها و آمادگی تیم های مرتبط .

2- پرداخت حق الزحمه کارکنان فنی و اداری و حق التعلیم مربیان و حق الزحمه داوران و هزینه برگزاری کلاس های آموزشی .

3- هزینه تهیه ملزومات اداری ، خدماتی و تبلیغاتی .

4- کمک به هیات های شهرستان ها .

5- کمک به ورزشکاران .

6- سایر هزینه های مرتبط .

ماده 15

اقدامات مالی :

هیات موظف است درآمد ها و هزینه ها را در دفاتر مالی ثبت نموده و مسئول این اقدامات خزانه دار هیات می باشد . کلیه درآمدهای هیات بایستی در یک حساب بانکی خاص که بنام هیات افتتاح می شود واریز گردد و هزینه ها از محل این حساب انجام پذیرد .

تبصره : امضاء های مجاز هیات : اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهد آور هیئت با امضای ثابت خزانه دار و امضای رئیس هیئت و در غیاب رئیس هیئت ، دبیر و در غیاب دبیر ، یکی از سایر اعضای هیات رئیسه قابل اقدام است .

ماده 16

هیات شهرستان ها و شهر ها :

        در هر یک از شهرستان ها و شهر های استان هیاتی بنام هیات ورزشی شهرستان و شهر بر اساس ضوابط و آئین نامه هیات ورزشی تشکیل خواهد شد ..

بدون رعایت مواد 3 تا 8

ماده 17

ارکان هیات شهرستان و شهر :

- هیات رئیسه

-رئیس

-دبیر

- خزانه دار

تبصره 1: هیات رئیسه شهرستان متشکل از رئیس ، دبیر ، خزانه دار و دو نفر عضو هیات رئیسه می باشد .

تبصره 2 : انتخاب رئیس هیات شهرستان با پیشنهاد رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان مربوطه و تصویب هیات رئیس هیات استان و صدور حکم توسط رئیس هیات استان انجام می گردد .

تبصره 3 – انتخاب 2 نفر عضو هیات رئیسه به پیشنهاد توام رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان و رئیس هیات شهرستان و با تصویب و حکم رئیس هیات استان انجام می پذیرد .

تبصره 4- خزانه دار توسط رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان منصوب می گردد .

تبصره 5- انتخاب دبیر هیات شهرستان بعهده رئیس هیات شهرستان می باشد .

ماده 18

با توجه به مسئولیت مشترک اداره کل تربیت بدنی استان و فدراسیون در اجرای این آیین نامه ، مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بصورت تضمینی به عهده مدیر کل تربیت بدنی استان و رئیس فدراسیون می باشد .

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

مدیر سایت : احمد حیدری

  ارتباط با ما مشاوره پیگیری صفحه اصلی  
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی عدالت طلبان منشور حیدری می باشد